PLOVEDIV – Пеещите фонтани в Цар Симеоновата градина/ The singing fountains in the Tsar Simeon’s Garden

Follow my blog with Bloglovin

For English scroll down the page↓↓↓

Пловдив – вторият по големина град в България и най – старият населен град в Европа, моето родно място, и там, където винаги се чувствам вкъщи. Казват, че домът е там, където е сърцето, а моето явно е точно тук, защото колкото и пъти да съм мислела да си тръгна, се случва нещо, което ме връща обратно.

С този пост искам да започна една поредица, в която да ви представя, (а и за живущите в Пловдив, да припомня) всички онези кътчета, които превръщат града ни в едно от местата, които безброй класации препоръчват за посещение и допринесоха за избирането му за Европейска столица на културата 2019, статут, който ще бъде споделен с още един европейски град – Матера в Италия.

Днес ще споделя мястото, което за мен се превърна в оазис и кътче за релакс в последните месеци. Дори сега, когато пиша, си представям, че седя на една пейка, взирам се във водата, чувам плясъка от фонтаните и думите сами „излизат“ изпод пръстите ми.

wpid-img_20150731_144624.jpg

Вдъхновяващи и впечатляващи, Пеещите фонтани са едно от емблематичните места в самия център на града.

wpid-img_20150519_145217.jpg

Намират се в един от най – старите паркове в България – Цар Симеоновата градина, създадена през 1892 г., известна сред пловдивчани като Градската градина, и предпочитано място за разходка от малки и големи. Възрастни хора, насядали по пейките, играещи шах, карти и нищещи политическия живот; майки с деца, накацали и тичащи по площадките; влюбени двойки, вглъбени един в друг и незабелязващи нищо друго около себе си, или просто хора, дошли да се разходят и освободят мисли сред спокойствието и зеленината на парка, интересна и живописна е тълпата, чиито представители са неизменна част от посетителите. 🙂

wpid-20150612_134227.jpg

По времето на Тодор Живков  езерото с фонтаните също е било една от атракциите на града, където сред надвиснали дървета, е можело да се наеме лодка, с която да обиколиш водната площ.

fontani retrospekciq

И в моите детски спомени фонтаните винаги са били притегателно място, често ходехме да послушаме музика, въпреки че в последните десет години езерото беше изпразнено и цялата площ изглеждаше някак изоставена.

За щастие тази година приключи реновацията на градината и Пеещите фонтани се възродиха и по мое мнение се превърнаха в кътче, което не трябва да се пропуска. Някой в интернет ги беше сравнил с фонтаните пред хотел „Беладжио“, Лас Вегас, но кому са нужни сравнения, когато всяко място е неповторимо и има своя чар…а тук определено има нещо…Както се казва на рекламата за Пловдив като европейска столица на културата – „изпълнен с живот“, точно това е мястото, където аз се чувствам така. Във вечерите, когато има музикална програма, винаги има невъобразима навалица, приятна смесица от различни култури, възрасти и туристи и местни. Удивително е как всички се възхищават на играта на светлините отвсякъде те заслепяват светкавици на фотоапарати и се усеща едно приповдигнато настроение, като на празник 🙂

wpid-20150725_220958.jpg            wpid-20150725_215113.jpg

Идеята за лодки по езерото все още ми се струва привлекателна и се надявам, че местенцето ще става още по – притегателно и уютно. Защото се чувствам страхотно, когато любимият ми Пловдив изглежда все по – поддържан и с удоволствие се разхождам из познатите улички, със слушалки в ушите, хубава музика и усмивка на лицето 🙂

А кой знае кого ще срещна из пловдивските потайности !?


Plovdiv – the second largest city in Bulgaria and the  oldest inhabited city in Europe, my birthplace and where I always feel at home. They say that home is where the heart is, and obviously mine is right here, because as many times as I thought I can leave it, something happened that made me come back.

With this post I want to start a series, in which I would like to introduce yoi (and for the residents in Plovdiv to recall) all those places that make our city one of the places, that countless charts advised to visit and contributed to its election for an European capital of culture 2019, a status that will be shared with another European city – Matera in Italy.

Today I will share the place, that has become an oasis of paradise and relax for me in recent months. Even now, when I write, I imagine that I am sitting on a bench, staring into the water, hearing the splash of the fountains and the words come „out“ from under my fingers so easily.

wpid-img_20150731_144624.jpg

Inspiring and impressive, the singing fountains are one of the most emblematic places in the city center.

wpid-img_20150519_145217.jpg

They are located in one of the oldest parks in Bulgaria – Tsar Simeon’s Garden, created in 1892, and known in Plovdiv as the City Garden, which is a favorite place to stroll for everyone. Elderly people sitting on benches, playing chess, cards and discussing the political situation; mothers with children perched and running on the sites; couples, absorbed in each other and noticing anything around them, or just people who came to walk among the peace and greenery of the park, they all form an interesting and picturesque crowd, whose representatives are an integral part of the visitorswpid-20150612_134227.jpg

Back to the old times, the lake with the fountains was also one of the attractions of the city, where among overhanging trees, a boat could be rented for a water stroll.

fontani retrospekciq

In my childhood memories fountains have always been an attractive place, I often went there to listen to the music, although in the last ten years the lake was emptied and the whole area seemed somewhat abandoned.

Fortunately, this year the renovation of the garden and singing fountains was completed, they were revived and in my opinion became a place that should not be missed. Someone on the internet compared them with fountains in front of the hotel „Bellagio“ in Las Vegas, but who needs comparisons when every place is unique and has its charm … and here there is definitely something amazing … As the advertisement of Plovdiv as European capital of culture says – „full of life“, this is the place where I feel so. In the evenings, when there is a music program, there is always an unimaginable crowd too: a nice mix of different cultures, ages and tourists and locals. It is amazing how all admire the play of lights  and everywhere dazzle camera flashes and feels an upbeat mood as holiday 🙂

wpid-20150725_220958.jpg

wpid-20150725_215113.jpg

The idea of boats on the lake still seems fantastic to me and I hope that the place will become even more attractive. Because I feel great when my favorite Plovdiv seems increasingly so „live“and cheery and I can gladly walk through the familiar streets with headphones in ears, good music and a smiley face 🙂

Who knows who will I meet around Plovdiv mysteries!?

Advertisements

4 thoughts on “PLOVEDIV – Пеещите фонтани в Цар Симеоновата градина/ The singing fountains in the Tsar Simeon’s Garden

  1. Pingback: Monday inspiration #27 – The Gelato and where to eat a delicious one in and near Plovdiv/Сладоледът и къде да похапнете вкусно в и около Пловдив | smileystylelady

  2. Pingback: 20 facts about me/20 факта за мен | smileystylelady

  3. Pingback: Best of the week #16 – why you should love Plovdiv?, what to wear when you have nothing to wear and…what more? | smileystylelady

  4. Pingback: Top places to visit in Plovdiv | smileystylelady

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s