The secrets of make up #2 – Collaboration with PK Make Up by Petia Koleva – основата на грима/ The foundation

Follow my blog with Bloglovin

For English scroll down the page↓↓↓

makeup1

Сигурно много от вас се питат често като мен защо лицето ми никога не изглежда така гладко, с равномерен тен и без никакви недостатъци като по списанията? Основата задължителна част ли е от грима? Как да я избираме и нанасяме правилно…и още милиони други въпроси, които си задавам, когато застана пред огледалото и се запитам дали поставям правилно грима си.

Петя от PK Make Up by Petia Koleva днес отговаря на моите въпроси и представя доста полезна информация, за да можем правилно да се ориентираме в огромното предлагане и разнообразие от продукти и основните моменти, които следва да имаме предвид при нанасянето на основата за нашия грим.

За нея като професионалист основата е най – важната част от грима и е добре да се използва  ежедневно, защото пази кожата от атмосферните условия и замърсяванията, особено в градска среда. Добре подбраният фон дьо тен може само да ни помогне, както за да изглеждаме по-добре визуално, така и да запазим кожата си от агресивните климатични условия. Главната цел, към която всички се стремим, е постигането на  естествено и максимално покритие и затова е важно преди всичко да съобразим вида на основата с особеностите на нашата кожа – суха, нормална, мазна, възрастна, проблемна.

Започваме с кратка презентация от най-леките типове фон-дьо тени и постепенно ще преминем към по – покривните:

bb creams1.ББ крем:

 • Препоръчва се за кожа, която няма недостатъци, като пъпки, бръчки или петна, тъй като е с лека покривност. Има свойството да овлажнява кожата повече, отколкото да прикрива или заличава. Трябва да се има предвид, че издръжливостта на този вид покритие е кратка. Използвайте предимно през деня. Нанасяйте с ръце, гъбичка, четка.
 • Този тип основа е препоръчителна за възрастна кожа, когато не се търси максимално покритие на бръчки, тъй като няма да я изсуши и следователно няма да подчертае бръчките, а ще създаде ефекта „свежа кожа”, което би я подмладило.
 • Препоръчителна е също така и за млади момичета, които нямат проблемна кожа, както и за жени от всички възрасти, които желаят единствено и само лек цвят, който да дава естествено леко сияние.

Ако нямате ББ крем можете сами да си направите- лесно е: смесете фон дьо тен и база

foundation

2. Фон дьо тен:
Тук влиза класическия фон дьо тен във всичките му форми -течен, кремообразен, тип „мус”, фон дьо тен „спрей”:

 • Препоръчва се за абсолютно всички видове кожи, като основното, което следва да се има предвид, е неговото нанасяне, защото от това ще зависи силата на покриване.
 • Ако имате кожа с акне или бръчки, винаги нанасяйте фон дьо тена с четка или пръсти и никога с гъбичка.
 • Не се препоръчва водоустойчив фон дьо тен за възрастна кожа, както и за ежедневна употреба, тъй като той ще изсмуче влагата в кожата и това ще подчертае несъвършенствата й (бръчките).
 • Запомнете колкото по – възрастна е кожата, толкова по-лека трябва да бъде текстурата на фон дьо тена.
 • Ако кожата е проблемна (акне), третирайте пъпките с коректор преди да нанесете фон дьо тена.
 • За мазна кожа се препоръчват водоустойчиви и матиращи фон дьо тени.
 • Ако искате естествено покритие, нанасяйте фон дьо тена с гъбичка, освен в случаите, посочени по – горе.
 • Ако желаете по-голяма покривност, нанасяйте фон дьо тена със специална четка за фон дьо тен.
 • Не напластявайте, не мажете. Нанасяйте с леки, потуващи движения, за да запечатате продукта и съответно да го нанесете равномерно, както по цялото лице, така и в зоната на врата, деколтето и по ушите.
 • Течният фон дьо тен може да бъде използван, както през деня, така и вечерта.
 • Запечатвайте фон дьо тена с пудра, защото по този начин той ще издържи по-дълго, както и ще бъде избегнат ефектът „лъщене” на кожата.

sculpting kit

3. Скулптинг кит (това са т.нар. фон дьо тен коректори)
Целта на този вид основа е коригиране. Тя се използва за фотосесии, клипове и при асиметрия на лице, очи, нос, защото чрез скулптиране на лицето визуално могат да се скрият несъвършенствата му.

 • Нанасянето става със специални четки в определени зони.
 • Това е и най – издръжливата и най-покривната от всички видове основи.
 • Абсолютно забранено е скулптиране на лица с пъпки и дълбоки бръчки.

При неправилно нанасяне ефектът може да бъде обратен, затова аз не препоръчвам използването на този вид основа за дневен грим, а само за вечерен. Не се препоръчва и в домашни условия, както и от непрофесионалисти. Покривността е максимална, кожата съвършено завършена, но ако  целта е ежедневен грим, не използвайте тези продукти. Ако видите добре скулптирано лице на снимка или клип, то със сигурност ще ви хареса много, кожата е като порцелан,…. но на живо този тип основа стои изкуствено, тежко, тип „маска”. Именно поради това се препоръчва само за фотосесии, клипове и снимки, тъй като обективът „изяжда” 50 % от грима . На пазара вече почти всички известни марки предлагат такива продукти. В интернет пространството все повече се въртят клипчета, които показват начина на нанасянето, но трябва да знаете, че не всичко е така, както изглежда, т.е. има стъпки, които са скрити умишлено  и Вие няма да получите крайния резултат, ако не знаете основните правила за нанасянето на скулптинг кит… или иначе казано „оставете това на професионалните гримьори” 🙂
Каква марка фон дьо тен ще изберете, зависи от вашите предпочитания и възможности, важното е той да бъде съобразен със състоянието на вашата кожа, както и да бъде положен правилно.
Използвайте база и течен коректор преди, а пудра  – след фон дьо тена, тъй като само по този начин ще получите завършено покритие за целия ден, събитие или повод.
Не забравяйте, че основната функция на фон дьо тена е да прикрива и да прави кожата Ви свежа с максимално естествен вид.

Никоя картина не би изглеждала добре, ако листа, върху който тя ще бъде нарисувана е несъвършен!

P.S. И забележка от Smileystylelady – и никога не забравяйте да си сложите усмивката преди да излезете навън 🙂


makeup1

Are you asking yourself often why your face never seemed so smooth, with even tan and without any flaws such as in magazines? Is the foundation the most essential part of the makeup? How to choose and apply it properly … and millions of other questions that I ask myself, when I stand before the mirror and wonder if I properly set makeup and why it didn’t turn out so perfect 🙂

Petia from PK Make Up by Petia Koleva  agrees to answer all my questions and presents a lot of useful information, so that we can properly orient ourselves in the vast offering  in the variety of products and the main points that should be kept in mind during the application on the basis of our makeup.

For her as a professional make up artist the base is the most important part of the makeup. It is better to use it every day because it protects skin from weather  condition and pollution, especially in urban settings. Well-chosen foundation can only help us as we will not only look better visually but will keep our  skin protected from aggressive weather conditions. The main objective to which we all aspire, is to achieve a natural and maximum coverage and it is important above all to conform the nature of the substrate with the peculiarities of our own skin – dry, normal, oily, old, problematic.

We begin with a short presentation of the lightest types of bases such as BB creams  and gradually move on to the heavier:

bb creams

1.BB cream:

 • It is recommended for skin that has no defects such as pimples, wrinkles or spots, as is has a very light coverage. It has the ability to moisturize skin more than it conceals. We should bare in mind that the durability of this type of coverage is mainly short. Use it mainly during the day. You can apply it with fingers, bruch or a make up sponge.
 • This type of foundation is recommended for mature skin when you are not looking for maximum coverage of wrinkles, because it will not dry  it and therefore not emphasize on wrinkles, thus it will create the effect of „fresh skin“, which would make your skin look younger.
 • It is recommended also for young girls who don’t  have problematic skin and for women of all ages who want something that gives their faces only natural light glow.

If you don’t have a  BB cream, you can easily do it yourself – it is easy: mix foundation and base.

foundation

2. Foundation:
This includes the classic foundation in all its forms -liquid, creamy type „mousse“, foundation „spray“:

 • It is recommended for absolutely all types of skins, as the main thing that  you should have in mind is its application because of how you apply it  depends the strength of the  coverage.
 • If you have skin with acne or wrinkles, always apply foundation with a brush or fingers, never with make up sponge.
 • Waterproof foundation is not recommended for adult skin, as well as for everyday use, because it will suck the moisture of the skin and  will highlight its imperfections (wrinkles).
 • Remember the older skin is, the  lighter should be the texture of the foundation.
 • If the skin is problematic (acne), treat pimples with a concealer before applying foundation.
 • For oily skin are recommended waterproof and matting foundations.
 • If you want a natural finish, apply foundation with a sponge unless in the cases, mentioned above.
 • If you want more coverage, apply foundation with a special brush for foundation.
 • Don’t apply too much. Apply it with  light, hush movements to capture product and accordingly apply it evenly, as  in the entire face and in the neck area, neck and ears.
 • Liquid foundation can be used both during day and night.
 • Seal foundation with powder, because in this way it will last longer and will avoid the“shine“ effect on the skin.

sculpting kit

3. Sculpting kit (these are called. Foundation correctors)
The purpose of this type of foundation is to correct. It is used for photo shoots, videos and correcting asymmetry of the face, eyes, nose, because by sculpting the face visually one can hide its imperfections.

 • It is applied with special brushes in certain areas.
 • This is the best  and most durable base of all types of foundations.
 • Sculpting is absolutely forbidden for people with pimples and deep wrinkles.

If it is apllied incorrect, the effect can be reversed, so I do not recommend using this kind of foundation makeup daily, but only for evening make up. It is not recommended for doing it at home, as well as from non-professionals. The coverage is maximum and the skin looks completely finished, but if the goal is a daily make up, do not use these products. If you see well-sculpted face in a photo or video, then surely you will like it very  much, as the skin is like porcelain …. but live this type of base stands artificially like  severe type „mask.“ It is therefore recommended only for photo shoots, videos and photos as lens „eats“ 50% of makeup. In the market almost all famous brands offer such products. In Internet there are a great amoount of  videos that show the way of application, but you should know that not everything is as it seems, because there are steps that are hidden deliberately and you will not get the final result if you do not know the basic rules for applying sculpting kits … or otherwise „leave it to professional makeup artists’ 🙂

What brand of foundation you choose, depends on your personal preferences, but it is important that it should be consistent with the condition of your skin and to be applied correctly.
Use base and correction fluid before the foundation and powder – after the foundation, because only in this way you will get complete coverage for the entire day, event or occasion.
Remember that the main function of the foundation is to conceal and make your skin fresh with the most natural look. 

No picture would look good if the paper on which it will be drawn is imperfect!

P.S. And note from Smileystylelady – and never forget to put a smile before going out 🙂

3 thoughts on “The secrets of make up #2 – Collaboration with PK Make Up by Petia Koleva – основата на грима/ The foundation

 1. Pingback: My 10 makeup tips and tricks/Моите 10 съвета и трикове при гримиране | smileystylelady

 2. Pingback: My 10 makeup tips and tricks/Моите 10 съвета и трикове при гримиране | smileystylelady

 3. Pingback: Pointless Beauty Products/Безсмислени продукти за красота | smileystylelady

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s