Tips and ideas for organizing a bachelorette/ Моминското парти – идеи и организация

Follow my blog with Bloglovin

For more photos and English scroll down the page↓↓↓

image-b99c5e36b5879b25714dec237a0eba7d94e3c3b257ae22c7432dfde704d5f93d-v.jpg

Сватбеният сезон вече е официално е открит и както ви споделих в моето понеделнишко вдъхновение тази година ме очакват няколко тържества. Първата е само след 2 дена, а днес ще ви разкажа как изненадахме бъдещата булка и няколко идейки, за да направите незабравима моминската вечер на любима приятелка.

Идеята за моминското парти, ако погледнем назад в историята, е произлязла от ергенското парти, което първоначално е започнало като вечеря, която младоженецът е организирал за своите приятели. Впоследствие кумът/кумата/шаферките и приятелите са останали тези, които са отговорни за цялото преживяване, което всички се стараем да превърнем в „one of a lifetime“.

Каква ще е формата на партито, с което да изненадате своя приятелка, зависи преди всичко от интересите на булката и „виновниците“ за организацията. Според етикета не трябва да се забравя, че всичко трябва да бъде направено съобразно вкуса и предпочитанията на бъдещата булка и да не бъде включвано нищо, което би я притеснило, засрамило или накарало да се чувства не на място. Най – важната в това събитие е и тази, която трябва да бъде накарана да се чувства като принцеса, изненадана приятно и предизивквана само до такава степен, която не би я накарала да се чувства неудобно.

Дали партито ще продължи целия ден, една вечер или цял уикенд, зависи единствено от организационния комитет и от графика на присъстващите. Това, което бих посъветвала всички бъдещи организатори, е да съгласуват предварителен бюджет с останалите участници в изненадата, и на негова база да осъществяват идеите си за забавленията. Дали ще е една голяма изненада или няколко по – малки, дали ще е едно излизане и лудеене по баровете, отпускащо преживяване или адреналинова изненада – всичко това е само въпрос на фантазия и организация.

В нашата компания имаше доста дълги дебати по темата с какво да изненадаме нашата бъдеща булка. Идеите бяха безкрайно много и бяха свързани както с неща, които да направим заедно в съответния ден/вечер, така и подаръчета за булката, които да бъдат използвани и след това. В крайна сметка това, което ни обедини в една обща визия, бе бюджетът (затова и си мисля, че оттам трябва да се тръгне първо) и това, че най – важното е да направим това, за което всички са съгласни, за да можем да се забавляваме пълноценно всички. Защото най – важното каквото и да напиша, все пак си остава настроението!!!

Ето и някои от нашите идеи, както и какво успяхме да осъществим :):

 1. Караоке – идеално е за вечерно излизане и особено ако компанията не се срамува да пее и да импровизира пред публика. Ако булката също е склонна да експериментира и никога не е пяла пред публика, би се получила страхотна изненада и предизвикателство.
 2. Урок по танци/хореография по песен – ако може да отделите час – два през деня, може да бъде подготвена хореография по любима песен от професионалист и впоследствие танцът да бъде изпълнен на сватбеното тържество. Често се практикува и урок по народни танци, за да може всеки да покаже умения на сватбеното хоро.
 3. Фотосесия – това беше една от нашите изненади към булката. Може да бъде направена в студио или при хубаво време навън. При нас късметът с времето беше налице и дори на 27.02 успяхме да се нащракаме в двора на хотела, в който бяха отседнали част от момичетата. Добре е и да се обедините около тема на снимките или партито – при нас темата беше Мики Маус и всички бяха с ушички и дреха или аксесоар с любимия ни герой. Ленти с надписи, корони, було…вариантите са безброй!
 4. Мастършеф или кулинарен урок – другата наша изненада беше провеждането на открит урок от шеф готвача на хотела, в който показа как да бъде приготвен десерт и основно ястие…подготовка за семейния живот ;)…хубава алтернатива би била и да участват всички в приготвянето на храната и после да има дегустация.
 5. Спа уикенд/ден – ако булката е от тези хора, които обичат да се глезят и да се отдават на грижи за себе си и тялото си, един цял ден или следобед, прекаран в масажи, козметични грижи и терапия за тяло и лице, би бил перфектен начин да се отпусне и да се подготви за щурата вечер, която сигурно я очаква.
 6. Екстремно преживяване – кога, ако не преди брака, е време да се опитваме да се надскочим себе си  и да опитаме нещо лудо, което никога не бихме се осмелили  да направим сами. Е, ако дори и за момент сте се замисляли дали да скочите с парашут например, или да летите с хеликоптер,приятелите сега са тези, които могат да държат ръката ви, докато се гмуркате заедно в неизвестното и неизживяното:)
 7. Дегустация на вино / винен тур – дегустация на различни марки вино и няколко глътки тук и там, със сигурност ще допринесе за подобряване на настроението и ще бъде от полза при организиране на вечеря, за да знаем дали червено или бяло вино върви с пиле например, нали така: )!?
 8. Игра с въпроси и отговори – нещо като истина или предизвикателство, но в малко по – пикантна версия. Разбира се, тук трябва да имате предвид, че булката не трябва никога да се чувства неудобно или да се притеснява!
 9. Парти дневник – тук вариантите са много: може някой, който желае през цялото време, да води дневник, в който да записвате всякакви интересни истории, фрази и други неща, които могат да бъдат забравени, след това се добавят снимки и накрая всеки може да напише нещо лично на булката. За моето моминско парти момичетата бяха подготвили фотоалбум и всеки беше написал едно пожелание за мен (това също е опция за хубава изненада) ♥

И накрая към рецептата за добро настроение и незабравимо изкарване прибавяме една огромна доза добро настроение и широки усмивки!

Забавлявайте се!

Благодаря на момичетата и булката, че  ми разрешиха да публикувам част от снмиките в този пост!

Снимки: Dido Doktorov Photography


 

Wedding season is now officially open and as I shared in my Monday’s inspiration this year several occasions expect my presence :). The first one is just after 2 days, and today I will share you how we surprised the bride and several ideas to make a memorable bachelorette party.

The idea for a bachelorette party, if you look back in history, was derived from the bachelor party, which originally started as a dinner that the groom had organized for his friends. Subsequently, the best man / maid of honor / bridesmaids and friends remain those, who are responsible for the whole experience that we all strive to become „one of a lifetime“.

What will be the theme of the party and the types of surprises for your friend depends primarily on the interests of the bride and those, resposnible for the organization. According to the etiquette it should not be forgotten that everything should be done according to the taste and preferences of the bride and we should not include anything that would bother, embarass  or make her feel uncomfortable.

Whether the party will continue all day, an evening or a whole weekend, depends solely by the organizing committee and schedule of the attendees. What I would advise all future organizers, is to coordinate preliminary budget with other participants, and on its basis to carry out the ideas for entertainment. Whether it’s a big surprise or several smaller, whether it is a party night out in the bars, relaxing experience or adrenaline experience – it’s all just a matter of imagination and organization.

In our friends circle there were many long discussions on the subject how to surprise our future bride. The ideas were endless and many were associated with both things to do together that day / evening and gifts for the bride to be used thereafter. Ultimately what unite us in a common vision was the budget (and therefore I think this must be the first thing to think about), and that the most important thing for all of us is to do what we all agree that is fun. Because the most important thing, whatever I will write or tell you, is still the mood of the participants and the bride to be!!!

Here are some of our ideas and what we accomplished :):

 1. Karaoke – perfect for an evening out, especially if the company is not ashamed to sing and improvise in public. If the bride is also willing to experiment and never sang before, this would be a great surprise and challenge.
 2.  Dance lesson / choreography for a song – if you can take an hour or two during the day, a choreography of a favorite song can be prepared by a professional and then the dance could be performed at the wedding.
 3. Photo shoot – it was one of our surprises to the bride. It can be made in a studio or in nice weather outside. Luckily for us the weather was wonderful and we managed to strike some poses in the courtyard of the hotel. It is better to unite around a theme for the pictures and the party – in our case this was Mickey Mouse and we all were wearing ears and garment or accessory with our favorite hero. Bands with inscriptions, crowns,  veil … the options are endless!
 4. Masterchef or culinary lesson – our other surprise was an open lesson from the chef of the hotel, who showed us how to prepare a dessert and a main course … little training for family life;) … nice alternative would be to engage all in food preparation and then in tasting.
 5. Spa weekend / day – if the bride is one of those people who love to pamper and indulge in care of hersel, a full day or afternoon spent in massages, beauty care and therapy for body and face, would be a perfect way to relax and prepare for a crazy night that surely awaits her.
 6. Extreme experience – when, if not before marriage, is the time to try to transcend ourselves again and to try something crazy, that we never dared to do it by ourselves. Well, if even for a moment you thought about whether to jump with a parachute for example, or to fly a helicopter, there are always your friends, who can now grasp your hand and to dive together into the unknown and unlived 🙂
 7. Wine tasting / wine tour – small samples of different brands of wine and a few sips here and there will certainly contribute to enhance mood, and will be useful when organizing a dinner to know whether red or white wine goes with chicken for example, right 🙂 !?
 8. Game with questions and answers – a sort of truth or dare in a little bit of a  a spicier version. Of course, here you should have in mind that the bride should never feel embarassed or uncomfortable!
 9. Party diary – here the options are many: you can someone, wishing all the time to keep a diary in which to record any interesting stories, phrases and other things that eventually will be forgotten, then add photos and in the end everyone can write something personally to the  bride. For my bachelorette party the girls had prepared a photo album and everyone had written a wish for me (this is also an option for a great surprise) ♥

And in the end to the recipe for having an uforgettable experience, we should never forget to add one great dose of good mood and wide smiles!

Enjoy it!

A big thank you to the girls and the future bride for permitting me to share these photos in my post!

Photo credit: Dido Doktorov Photography

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s