Monday inspiration #7 – Fashion and style/ Мода и стил

Follow my blog with Bloglovin

For English scroll down the page↓↓↓

shopping2

Модната индустрия е продукт на модерната епоха. До средата на 19 век най – често облеклото е било направено по поръчка за отделния човек или като домашно производство, или по поръчка от шивачки и шивачи. До началото на 20-ти век, с появата на нови технологии като шевната машина, възхода на глобалния капитализъм и развитието на фабрикантската система на производство, както и разпространението на търговски обекти като магазини, дрехите все повече започват да се произвеждат масово в стандартни размери и да се продават по фиксирани цени.

Въпреки, че модната индустрия е разработена за първи път в Европа и Америка, към 2015 г. тя вече е международна и силно глобализирана промишленост, при която дрехите често  биват проектирани в една страна, произведени в друга, а се продават по целия свят.

С днешното вдъхновение бих искала да разгледам модата като извор на вдъхновение, което ни провокира да преминем отвъд нашите граници и да експериментираме със собственото си виждане за това, което е красиво и със стил. Да, ние всички знаем, че модата е една огромна индустрия, построена главно около жените, защото ние сме най – често тези, които правят нещо, защото е готино или на мода.

„Модата избледнява, стилът е вечен“ – казва Ив Сен Лоран и това е начинът, по който трябва да възприемаме модата – като нещо, което ние можем да изградим чрез собственото си чувство за стил. На първо място, трябва да се научим да се чувстваме комфортно с това, което сме, и след това модата може да ни накара да се чувстваме щастливи и верни на себе си.

„Стилът е начин да изразиш кой си, без да се налага да се говориш“ – твърди Рейчъл Зоуи, така  че създайте свой собствен стил чрез модата и визията си за нея, и по този начин представете на  хората вашата личност и индивидуалност.

Събрах някои от мислите на дизайнери и хора, свързани с модата, за да илюстрирам колко важно е за нас да изградим свой собствен стил и да се опитаме да бъде различен по собствен и уникален начин:

„Модата е тенденция. Стилът е това,  което зависи от човека“ – Оскар де ла Рента

„Истинският стил никога не е правилен или не,  а начин да бъдеш себе си“ – Г. Брус Байер

„Модата може да бъде купена. Стилът човек трябва да го притежава.“ – Една В. Чейс

„Разликата между стила и модата е качеството.“ – Джорджо Армани

„Модата е просто още един аксесоар за някой с много стил.“ – Ралф Аделберг

Така че, в заключение, човекът е този, който индивидуализира дрехите и този, който може да превърне модата в стил. И ако искаме да се открояваме от тълпата, ние трябва да създадем нашия личен стил, което ще ни направи различни. Използвайте въображението си и вземете това от модата, което е валидно за вас самите

И винаги помнете какво казва Дж.М. Бари: „Когато имаме усмивка в сърцето си, няма по-добро време, за да започнем“ , Така че защо да не се усмихнем и да започнем да изграждаме собствения си стил сега 🙂

P.S. Може да прегледате и поста ми  Стил без усилие/Effortless style за още вдъхновение, в случай, че сте го пропуснали :)!


The fashion industry is a product of the modern age. Prior to the mid-19th century, most clothing was custom – made. It was handmade for individuals, either as home production or on order from dressmakers and tailors. By the beginning of the 20th century—with the rise of new technologies such as the sewing machine, the rise of global capitalism and the development of the factory system of production, and the proliferation of retail outlets such as department stores—clothing had increasingly come to be mass produced in standard sizes and sold at fixed prices.

Although the fashion industry developed first in Europe and America, as of 2015 it is an international and highly globalized industry, with clothing often designed in one country, manufactured in another, and sold world-wide.

However, on today’s inspiration I would like to focus on fashion as a huge inspiration which provokes us to go beyond our limits and experiment with our own sense of what is beautiful and in style. Yeah, we all know that fashion  is an enormous indusrty, mainly set all around women, because we are most often the ones, that do it, because it is cool or in fashion.

„Fashions fade, style is eternal“– says Yves Saint Laurent and this is the way we should perceive fashion – as something that we can build through our own sense of style. Firstly, we should learn to feel comfortable with who we are and then fashion can make us feel happy and true to ourselves.

„Style is a way to express who you are without having to speak“– states Rachel Zoe, so create your own style through fashion and your own vision of it and in this way present your unique personality and individuality.

I have gathered some of the thoughts of designers and people, related to fashion, in order to illustrate how important is for us to build our own style and to try to be different in our own way:

„Fashion is a trend. Style is within a person.“– Oscar de La Renta

„Real style is never right or wrong, it’s a matter of being yourself on purpose“– G. Bruce Bayer

„Fashion can be bought. Style one must possess.“– Edna W. Chase

„The difference between style and fashion is quality.“– Giorgio Armani

„Fashion is just another accessory for someone with great style.“– Ralf Adelberg

So, in conclusion, the human is the one who individualizes the clothes and the one who turns fashion into style. And if we want to stand out of the crowd, we should create our personal style that will distinguish us. Use your imagination and take most of fashion.

And always remember what J.M. Barrie stated: „When there’s a smile in your heart, there’s no better time to start.“,  so why not smile and start now 🙂

P.S. You can check also my post Effortless style for some further inspiration.

fashion shop

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s