Как да оформим перфектните вежди?/How to shape the perfect eyebrows? – collaboration with PK Make Up by Petia Koleva

Follow my blog with Bloglovin

BG: Здравейте усмивки,

Днес Петя от PK Make Up By Petia Koleva е подготвила страхотен материал за веждите и какво е важно да знаем при оформянето им. Всички се стремим към съвършенство, така че предлагам да вземете чаша кафе/сок или фреш и да прочетете нейните съвети, а ако все още не сте сигурни как да постигнете перфектните за вас вежди, може да се свържете с нея за лична консултация. Контактите й може да намерите под текста.

„Веждите са рамката на лицето”:

Добре оформените и правилни вежди могат да променят цялостната визия на лицето. Както всеки човек е строго индивидуален, така и при веждите няма „калъп”. Правилни вежди означават вежди, близки до естествената форма. Това е и най-лесният начин да се прецени какви вежди са подходящи за всеки от нас. Поддържайте веждите си редовно, като отстранявате излишните косъмчета. В последните години на мода са естествените дебели вежди. Хубаво е обаче да се знае, че те не отиват на всяко лице. Или иначе казано, ако природата ви е дала по-тънички вежди, не се старайте изкуствено да ги удебелявате със сенки, молив или перманентен грим, а напоследък и така нашумелия метод „микроблейдинг”. Можете да си позволите не повече от два реда по-дебели от естествените. При оформянето на веждите е добре да се знае, че се върви „по ред” т.е. от началото на веждата, до края по реда, без никакво „взимане” на косъмчета от горната позиция. Ето пример:

EN: Hello smiles,

Today Petia from Pk Make Up By Petia Koleva has prepared a great material for eyebrows and what is important to know in shaping them. We all strive for perfection, so I suggest you grab a cup of coffee / juice or fresh, and read her tips. However, if you still are not sure how to achieve the perfect brow for you, you can contact her for a personal consultation. Contact information is at the bottom of the page!

„Eyebrows frame the face“:

Rightly shaped eyebrows can change the overall look of the face. As each person is strictly individual, so are eyebrows. Perfect eyebrows mean eyebrows, close to the natural form. This is the easiest way to judge what eyebrows are suitable for everyone. Keep your eyebrows regularly, removing excess hairs. In recent years  natural thick eyebrows are „in“. However,  It is nice to know that they do not go to each person. In other words, if nature gave you a thin eyebrows, do not try artificially try thickening shadow, pencil or permanent makeup, and lately also the popular method „mikrobleyding.“ You can afford no more than two lines thicker than natural. In shaping the eyebrows is good to know that we move „in order“, ie since the beginning of brow to the end of it, without „taking“ of hairs from the top position. Here is an example:

received_10153431177041957.jpeg

BG: Следвайте бялата линия /както е показано на снимката/, както в долната, така и в горната част на веждите, без да правите резки изменения от нея. Трите черни линии определят начало, най-висока точка и край на веждата. Ако естествените Ви вежди са дебели, не си позволявайте да ги намалите драстично. Лично аз никога не съм харесвала тънки вежди, защото те изострят чертите, създават подпухналост на цялото лице и подчертават бузките. Вярно, въпрос на вкус, но до сега в практиката ми, нормално, като дебелина вежди за повечето, а за някои и по-дебели, каквито са моите, са били най-добрия избор от естетическа страна. Често се случва жени да казват, че не им растат косъмчета и веждите са им по-редички, а в края почти ги няма. За тях е много добър микроблейдинга, който максимално от всички останали методи до сега се приближава до естествените вежди, тъй като създава илюзия за наредени косъмчета. Отдавна вече не са популярни (и слава Богу) перманентните вежди. Не ги препоръчвам в никакъв случай, тъй като стоят изключително неестествено и изкуствено, а варианта да се улучи точния цвят е почти минимален, за разлика от микроблейдинга, където изобилието от цветове е огромно. Вярно и самата процедура е по-скъпа, изисква поддръжка, но все пак това е Вашето лице . За тези, които имат нужда, но не могат да си го позволят, препоръчвам при ежедневното гримирате да коригирате веждите си със сенки, молив за вежди, гел за вежди, фиксатор за вежди. И тук разбира се имаме някои малки тайни, които ще Ви издам Правете веждите си с преливка: започнете с по-лек цвят от началото и преминете към края вече с по-тъмното. Именно по този начин отново ще се доближим към естественото излъчване. Не чертайте плътни линии, а рисувайте според естествения растеж на косъмчета в пространствата, в които нямаме такива или в т.нар. „дупки”.

EN: Follow the white line / as shown in the picture / as in the lower, so in the upper part of the eyebrow, without making abrupt changes. The three black lines define the beginning, peak and end of the eyebrow. If your natural brows are thick, do not let them decrease drastically. Personally, I’ve never liked thin eyebrows because they sharpen features creates puffiness of the entire face and highlight cheeks. True, a matter of taste, but so far in my practice, normally thick and even a bit thicker, such as mine, have been the best choice from the aesthetic side. Often women say they do not grow their hair and eyebrows are almost gone in the end. For them microblading is a very good way to achieve the natural eyebrows, because it creates the illusion of stacked hairs. Permanent eyebrows are not longer popular. I do not recommend them in any case, as they stand very unnatural and artificial, and the option to hit the right color is almost minimal, unlike microblading where the abundance of colors is huge. True, the procedure itself is more expensive, requires maintenance, but it is still your face. For those who need but can not afford it, I recommend in everyday make-up using eyebrow shadow, eyebrow pencil, gel eyebrow or retainer eyebrow. And here of course we have some little secrets that I will betray:  Do your eyebrows with gradient: start with a lighter color from the beginning and go to the end with the darker color. In this way we get closer to natural radiation. Do not draw solid lines and paint according to the natural growth of hair in areas where there is no hairs or so called. „holes“.

received_10153431178526957.jpeg

BG: Ако искате да промените цялостно формата на веждите си, е необходимо време и търпение, защото първоначално е добре да ги оставите да пораснат максимално и след това да ги почистите. Не се препоръчват остри чупки нито пък прави вежди. Чупката в най-високия край независимо от дебелината на веждите трябва да е плавна. Препоръчвам за ежедневна употреба в домашни условия сенки за вежди, защото вероятността да се прекали е по-малка, отколкото с молив за вежди. А за цвета на сенките за вежди се придържайте към естествения цвят разбира се, но в никакъв случай по-тъмни. Ако все пак не успявате да уцелите, или се колебаете каква форма да изберете, аз препоръчвам консултация със специалист, който да създаде и подчертае формата на веждите, а Вие след това в домашни условия просто да я поддържате с ежеседмично почистване на новоизрастналите излишни косъмчета.

EN: If you want to change the overall shape of your eyebrows, take time and patience, because initially it is better to let them grow up maximum and then clean them. I do not recommended sharp bends or straight eyebrows. Shove in the highest end, regardless of the thickness of the eyebrows, should be smooth. I recommend for daily domestic use shadow eyebrows because the likelihood of mistakening is lesser than with eyebrow pencil. And the color of shadows eyebrow should stick to the natural color of course, but never darker. If you still can not hit or are unsure what form to choose, I recommend consulting a specialist to create and emphasize the shape of the eyebrows, and you then at home you just have to keep it a with cleaning the newest and  unnecessary hairs.

За да се свържете с Петя/ For contact with Petia:

Facebook: PK Make Up by Petia Koleva

Phone number: 0899711700

Тя с удоволствие ще ви консултира лично и отговори на всички въпроси, а на страницата може да намерите невероятните й творения.

She will be happy to advise you personally and answer any questions, and on her Facebook page you can find her amazing creations.

Smile with style and wishing you an amazing Sunday!

Усмихвайте се със стил и ви пожелаваме страхотен неделен ден!

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s