Books: Nicholas Sparks’ novels/Романите на Никълъс Спаркс

Follow my blog with Bloglovin

For English scroll down the page↓↓↓
Здравейте усмивки,

беше дълъг, често мрачен и дъждовен уикенд, но за мен беше идеална възможност да се отдам на едно от любимите си занимания: четенето на книги. И тъй като явно напоследък съм на любовна вълна в романите (справка Книги: “Аз преди теб”/Books: “Me before you”), ми се иска да напиша няколко думи и за един автор, който със сигурност, ако не чрез книгите, то поне чрез филмите, създадени по тях, вече познавате.

Никълъс Спаркс е американски автор на редица бестселъри в целия свят и само в Америка са продадени над 31 милиона екземпляра от книгите му. По най – известните му новели са направени екранизации, а поне за три от тях сигурно вече знаете, че са в  My TOP 10 romantic movies.

Това, което мен винаги ме връща към книгите му, е дълбочината, с която описва чувствата и емоциите на героите си. Всичките му герои са обикновени хора, които преминават през някакъв вид криза, но благодарение на любовта, нежността и разбирането, които срешат в хората и човека около себе си, успяват да я преодолеят и най – често краят е хубав. А от какво повече имаме нужда в често сивото ни ежедневие, ако не от обещанието и очакването на хубавия край накрая?

Както съм писала и в поста си за романтичните филми, ако прочетете няколко книги на автора една след друга, сигурно романтиката и любовта ще ви се сторят прекалено захаросани и едни и същи. Но всъщност не е ли любовта една и съща, а единствено емоционалният свят на хората, които я изживяват, я прави различна в отделните съдби? Да, в книгите му има много подобни неща – често героите са преживяли или минават в момента през някаква криза в семейните си отношения, имат нужда от промяна на приоритетите, или пък около тях има някаква драматична ситуация; действието се развива около бреговете на Северна Каролина и главна сюжетна линия е любовта между главните герои, но според мен авторът разказва всеки път толкова различни истории, че на мен всяка прочетена книга ми е била интересна и завладяваща.

Последната книга, която прочетох преди минути, е „Нощи в Роданте“. Изчетох я сигурно за няколко часа, защото и тя, както всичките му книги, се чете с лекота. Харесва ми как писателят успява да надникне в човешките души и да пресъздаде толкова естествено емоциите на героите си, как акцентира върху любовта и нежността в отношенията помежду им, но без да ги натрапва. Тук героите са на средна възраст и има една много интересна нишка за душевната хармония, към която всички се стремим и как може да я намерим на неочаквани места, подтикнати дори от непознати хора.

NostiVRodante1-1262951671

Стилът на автора е изчистен и книгите определено нямат претенции за сериозна литература, но събуждат приятни чувства у читателя. Идеалното четиво за неделния следобед, плажа или просто за момента, в който искаме да се потопим в любовта 🙂

И ако романтиците във всеки от вас имат нужда от приятно четиво, грабнете която и да е книжка на Никълъс Спаркс, разположете се удобно и се потопете в романтичния свят, който той е „нарисувал“ за вас.

Пожелавам ви лека и спокойна нощ!♥


Hello smiles,

It was long, often gloomy and rainy weekend here in Bugaria, but for me it was the perfect opportunity to indulge in one of my favorite activities: reading books. And since apparently I am on the „love novel wave“ these days (Reference: Книги: “Аз преди теб”/Books: “Me before you”), I want to write a few words about an author who you already know, if not through books , at least through films inspired bi his novels.

Nicholas Sparks is an American author of several bestsellers around the world and only in America he has sold over 31 million copies of his books. Screen adaptations were also made and at least three of them  you probably already know from My TOP 10 romantic movies.

The depth with which he describes the feelings and emotions of his characters is only one of the things that brings me back to his books everytime. All characters are ordinary people who are going through some sort of crisis, but because of love, tenderness and understanding from around them and especially their loved ones, they manage to overcome it and the end is most often a happy one. And what we need more in the daily grind than the promise and expectation of good end?

As I have written in my post for romantic movies, if you read several books by the author one after another, maybe romance and love will seem overly sugared and the same. But isn’t love the same and only the emotional world of people who experience it makes it different in different fates? Yes, his books have many similar things – often the characters are experiencing or go right now through a crisis in family relationships, need a change in priorities or around them there is some kind of dramatic situation; the action takes place around the coast of North Carolina and the main storyline is the love between the main characters, but I think the author says every time so many different stories that I find every book interesting and fascinating.

The last book I read a few minutes ago  is „Nights in Rodanthe.“ and  I read it literally in a few hours because it, like all his books, is read with ease. I like how the writer was able to peer into the human soul  and recreated so natural the emotions of the characters, how he managed to emphasize the love and tenderness in their relations, but without being intrusive. Here the characters are middle-aged and there is a very interesting thread of spiritual harmony to which we all aspire and how we can find it in unexpected places, even encouraged by strangers.

Nights_in_Rodanthe

Author’s style is clean and the books certainly do not claim to be serious literature, but they awaken pleasant feelings in the reader. The ideal reading for Sunday afternoon, the beach or just for the moment we want to immerse ourselves in love 🙂

And if the romantics in each of you need a good read, grab any book by Nicholas Sparks, position yourself comfortable and enjoy the romantic world that he has „painted“ for you.

Wishing you a good and romantic night!♥

Advertisements

2 thoughts on “Books: Nicholas Sparks’ novels/Романите на Никълъс Спаркс

  1. Pingback: Monday inspiration #29 – Summer playlist and reading list/ Лятна плейлиста и любими автори за плажа | smileystylelady

  2. Pingback: Books 2017/Книги 2017 | smileystylelady

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s