What’s on my phone?/Какво имам на телефона си?

Follow my blog with Bloglovin

For English scroll down↓↓↓

Здравейте усмивки,

Мързелувате ли си добре в неделя? Ако сте като мен, тогава, винаги когато имате свободно време, често проверявате телефона си. Аз лично съм си свалила доста приложения, които много ме улесняват да намирам това, което търся и за губене на време понякога (признавам си :))

Но да преминем директно към отговора на въпроса: Какво имам на телефона си?

На началната страница съм си сложила приложенията, които най – често цъквам и проверявам, най – вече, за да имам мигновен достъп до тях:

wp-1478434002601.jpg

1.Instagram – повече за този социална мрежа съм писала в един от постовете в понеделник (може да си го припомните тук) и това е и едно от първите неща, които проверявам сутрин след събуждане – да проверя кой къде е бил и за вдъхновение и прекрасен старт на деня 🙂

2. WordPress – мобилното приложение на платформата на блога. Удобно е, ако искам да редактирам нещо в движение, да погледна статистиката и коментарите ви. По принцип пиша всичко на лаптопа, защото е по – удобно, но знам, че доста хора използват изцяло мобилния си телефон.

3.Boomerang – това е приложение, свързано с Instagram, в което от два последователни кадъра се получава мини клипче. Забавно е, но не бих казала, че е жизненоважно.

4.H&M – не, че постоянно пазарувам онлайн, още повече че специално от H&M предпочитам да пипна материята, но е много удобно за известяване на промоции и намаления. Понякога са само онлайн, а и има доста по – голям избор от артикули, често неналични в магазините в Пловдив.

5.MyKi watch – приложението към детския часовник, който служи и като средство за проследяване на детето и телефон. Божидара го искаше много лятото, но сега изобщо забравя да го носи. А и в градината не е позволено (напълно съм съгласна с това). Мисля, че е подходящ за първокласник.

И преминавайки към слайда с всички приложения…

6. Facebook – като върл потребител на социалните мрежи не мога без да отворя сутрин Facebook и да проверя какво се е случило. Използвам го и за личния си профил, и за страницата на Smileystylelady. Може би за нея трябва да си инсталирам специалното приложение за страници, но не съм стигнала до него още 🙂

7. Messenger – изобщо не ми харесва, че го отделиха от по – горното. Но пък трябва да съм достъпна за съобщения, нали така :)?

8. Моят календар – ето и един бг апп, който на мен ми е много полезен. Насочен е главно към женската част и изключително удобен при воденето на календар. Препоръчвам!

9. Слагам Viber и WhatsApp в една категория, защото и двете ги ползвам често за съобщения. Знам, че някои хора предпочитат само едното, но аз си пиша с различни хора и в двете и ги ползвам доста активно. Удобни за хора, които не ползват  Messenger и не са активни потребители на Facebook.

10. Zedge – това приложения мисля, че го има само за Android, но е удобно за сваляне на мелодии и рингтонове, както и за wallpapers и забавни картинки.

11. А дойде време и за шопинг приложенията Shedd и  OLX – първото е само мобилно, но и от двете съм си купувала страхотни неща на много изгодни цени. Препоръчвам, особено ако имате време за ровене. Аз често си почивам, браузвайки из различните категории 🙂

12.Snapchat – още една социална мрежа, без която може да и минем, но аз си следя няколко човека там и много им се радвам на снаповете. С нововъведенията си InstaStories Instagram много наподобява и доста хора се прехвърлиха там. Аз не поствам особено често, но „личицата“, както им казва Божидарка, или т.нар тук филтри са много готини.

13. Pinterest – писала съм за него в поста  Какво ме вдъхновява да пиша? – наистина е супер приложение, от което черпя вдъхновение за визии, грим, статии, пътувания и ВСИЧКО!

14.И за накрая оставям приложението си за обработване на снимки, за което Живко ме „светна“ Snapseed – препоръчвам го, защото дава големи възможности да „пипнете“ както основните неща като светлина, сенки и пр., така и да направите HDR или по – драматичен изглед на кадъра. Използвам го постоянно и само си мисля, че малко ми товари телефона и понякога трябва да изчаквам с обработката, но резултатът си заслужава!!!

wp-1478434002593.jpg

И все пак в тоновете приложения не забравяйте да се запитате: Повлияни ли сме от социалните медии?/Are we influenced by the social media? и да не потъвате прекалено много в често илюзорния социален свят 🙂

Страхотна неделна вечер, приятели ♥! Hello smiles

Are you feeling lazy on Sunday too? If you’re like me, then whenever you have free time, you check your phone as often as you can. Personally, I have downloaded many applications that facilitate me to find what I’m looking for or sometimes in wasting time too (I admit it :))

But let’s move directly to the question: What do I have on my phone?

On the homepage I’ve put the applications that I click and check most often and I want to have instant access to:

wp-1478434002601.jpg

1.Instagram – more about this social network I have written in one of my Monday posts (you can recall it here) and this is one of the first things I check in the morning after waking up –  it is a truly inspiration for a  wonderful start to the day 🙂

2. WordPress – the mobile application platform of the blog. It is convenient if you want to edit something in motion or to look at statistics and comments. Basically I write everything on the laptop because it’s more comfortable, but I know a lot of people make full use of your mobile phone.

3.Boomerang – it is an application related to Instagram, in which you can make a mini clip from two shots. It’s funny, but I would not say that it is very useful. My daughter uses it more often than me 🙂

4.H & M – it is not that I constantly shop online, and in H & M I always prefer to touch the fabric firstly, if possible, but it is very convenient for receiving notifications of promotions and discounts. Sometimes there are certain garments only online and you can find them in shops in Plovdiv.

5.MyKi watch – An application connected with my child’s clock that serves as a tool to track child via smartphone and call through watch. Bozhidara wanted it very much this summer, but now generally forgets to wear it. And in the kindergarden it is not allowed (I fully agree with this). I think it’s more appropriate for a first grader.

And moving to the slide with all applications …

6. Facebook – as a frequent user of social networks I always open my Facebook in the morning to see what had happened. I use it for my personal profile and the page of Smileystylelady. Perhaps I have to install a special Page manager but I have not gotten to it yet 🙂

7. Messenger – I didn’t like it since it isn’t part of Facebook yet. But I have to be accessible to messages, right :)?

8. My calendar – this is a bg app (I think), which to me is very helpful. It is aimed primarily at female part and extremely convenient for keeping the calendar. I recommend!

9. I put Viber and WhatsApp in one category because I use them both  for messaging. I know some people prefer the one over the other, but I write with different people in both and use them quite actively. Convenient for people who do not use Messenger, and are not active users on Facebook.

10. Zedge -I think it is only available for Android, but it cool for downloading ringtones as well as wallpapers and funny pictures.

11. And it is about time for shopping applications such as Shedd and OLX – the first one is only for mobile devices, but from both of them I’ve bought great stuff at very reasonable prices. I recommend, especially if you have time for searching and scrolling. I often rest, browsing through different categories 🙂

12.Snapchat – another social network, which isn’t very popular among my friends, but I follow a few people there enjoy their snaps. Instagram almost copied it with their InstaStories and many people moved there. I do not post too often, but „funny faces“ as Bozhidara calls them, or the so-called filters here, are really cool.

13. Pinterest – I wrote about it in my post What inspires me to write? – It is really great application that is a huge inspiration for outfits, makeup, articles, travel and EVERYTHING!

14. And finally we came to the app for photo editing, which Zhivko showed me (and I am very grateful to) Snapseed – I recommend it because it gives great opportunities to „touch“ your shots such as light, shadows, exposure etc. And you can even make HDR or drama look of the photos. I use it constantly and my only concern is, that it is a little bit „heavy“on my phone and sometimes I have to wait for processing, but the result is totally worth it !!!

wp-1478434002593.jpg

And yet among the tones of different applications do not forget to ask yourself: Are we influenced by the social media?  and try not to get too much in the illusory social world 🙂

Wishing you a great Sunday night, friends♥!

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s